Tomasz Kuza

28 tekstów – auto­rem jest To­masz Ku­za.

Bajka dla dorosłych

Pew­ne­go ra­zu, na sądo­wej sali,
praw­da i kłam­stwo w szran­kach się spotkali.

Wy­nik ni­by, był do przewidzenia,
lecz za kłam­stwem stała figura,
za prawdą, pionek bez znaczenia.

I jak to się stało, do tej po­ry nie wiem,
lecz je­den plus je­den, oka­zało się siedem.


Odtwórz  

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 maja 2018, 15:16

Gdy­by to ro­syj­ski pre­zydent zginął w ka­tas­tro­fie lot­niczej w Pol­sce i gdy­byśmy to my nie od­da­li wra­ku i czar­nych skrzy­nek, to byłby to świet­ny pre­tek­st do wojny. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 lutego 2018, 18:11

Woj­na to straszna rzecz, ale przeg­ra­na woj­na, jeszcze straszniejsza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 15:43

Dla większości ludzi rację mają ci, co pot­ra­fią się wy­powie­dzieć, a nie ci co mówią prawdę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 lutego 2018, 12:10

Na sta­rość człowiek ro­bi się jak sta­ry aku­mula­tor. Ciężko się ładu­je i szyb­ko siada. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2018, 21:03

W dob­rej sen­sacji bo­hater bi­je się głównie z myślami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 19:58

Nie ma większej bez­bożności niż za­bija­nie w imię Boga 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 stycznia 2018, 20:07

Jeżeli ktoś od­po­wiada wy­mijająco na py­tanie, to kłamie. 

aforyzm
zebrał 5 fiszek • 10 stycznia 2018, 20:50

Z prze­powied­niami jest tak, że ludzie pa­miętają tyl­ko te, które się sprawdziły. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 13:26

Ty­le są war­te nasze słowa, ile możemy na nie postawić. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 stycznia 2018, 07:47
Tomasz Kuza

Nieważne kto co mówi, ważne co kto mówi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

31 maja 2018, 16:51RozaR sko­men­to­wał tek­st Bajka dla do­rosłych

31 maja 2018, 15:16Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Bajka dla do­rosłych

28 lutego 2018, 07:53IKON sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 21:32yestem sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 19:37IKON sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 18:59Tomasz Ku­za sko­men­to­wał tek­st Stracony głos wy­borców może [...]

27 lutego 2018, 18:50Smurf007 sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 18:48Tomasz Ku­za sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 18:39IKON sko­men­to­wał tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]

27 lutego 2018, 18:11Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Gdyby to ro­syj­ski pre­zydent [...]