Tomasz Kuza

26 tekstów – auto­rem jest To­masz Ku­za.

Woj­na to straszna rzecz, ale przeg­ra­na woj­na, jeszcze straszniejsza. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 17 lutego 2018, 15:43

Dla większości ludzi rację mają ci, co pot­ra­fią się wy­powie­dzieć, a nie ci co mówią prawdę. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 11 lutego 2018, 12:10

Na sta­rość człowiek ro­bi się jak sta­ry aku­mula­tor. Ciężko się ładu­je i szyb­ko siada. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 2 lutego 2018, 21:03

W dob­rej sen­sacji bo­hater bi­je się głównie z myślami. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 27 stycznia 2018, 19:58

Nie ma większej bez­bożności niż za­bija­nie w imię Boga 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 23 stycznia 2018, 20:07

Jeżeli ktoś od­po­wiada wy­mijająco na py­tanie, to kłamie. 

aforyzm
zebrał 4 fiszki • 10 stycznia 2018, 20:50

Z prze­powied­niami jest tak, że ludzie pa­miętają tyl­ko te, które się sprawdziły. 

aforyzm
zebrał 2 fiszki • 8 stycznia 2018, 13:26

Ty­le są war­te nasze słowa, ile możemy na nie postawić. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 3 stycznia 2018, 07:47

Ludzie chcący uchodzić za oczy­tanych, po­kazują się na tle półek z książka­mi. Ludzie nap­rawdę oczy­tani, korzys­tają z biblioteki. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 1 stycznia 2018, 19:10

Lo­gika jest kluczem do prawdy. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 7 listopada 2016, 18:34
Tomasz Kuza

Nieważne kto co mówi, ważne co kto mówi.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

18 lutego 2018, 08:38piórem2 sko­men­to­wał tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

17 lutego 2018, 15:43Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Wojna to straszna rzecz, [...]

11 lutego 2018, 12:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Dla większości ludzi rację [...]

11 lutego 2018, 12:22$$ ma­ny sko­men­to­wał tek­st Dla większości ludzi rację [...]

11 lutego 2018, 12:10Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Dla większości ludzi rację [...]

3 lutego 2018, 12:44yestem sko­men­to­wał tek­st Na sta­rość człowiek ro­bi [...]

2 lutego 2018, 21:27doremi sko­men­to­wał tek­st Tyle są war­te nasze [...]

2 lutego 2018, 21:26doremi sko­men­to­wał tek­st Na sta­rość człowiek ro­bi [...]

2 lutego 2018, 21:03Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st Na sta­rość człowiek ro­bi [...]

27 stycznia 2018, 19:58Tomasz Ku­za do­dał no­wy tek­st W dob­rej sen­sacji bo­hater [...]